วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วาระการประชุมแผนกผุ้ป่วยหนักวิกฤติ
ระเบียบวาระที่ 1  รับรองวาระการประชุม
                                            ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วันนี้เป็นวันเปิดแผนกเป็นวันแรก ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนมาทำงานในแผนก ICU ทุกคน มาจากหลายๆจังหวัด ส่วนใหญ่จะอยู่จังหวัดภาคใต้ของเรา ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีปัญหาต่างๆให้คุยกัน บางคนได้รับการปฐมนิเทศแล้วจะทราบระเบียบ ข้อบังคับของโรงพยาบาลแล้ว สำหรับทำงานในแผนก ICU ขอให้ใช้ระบบพี่ๆน้องๆ ทำงานเป็นทีม ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก น้องต้องเคารพพี่ พี่ก็ดูแลน้อง โรงพยาบาลอบจ. เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย การให้บริการ สวัสดิการเป็นแบบเอกชน แต่ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา เครื่องมือแพทย์ต่างๆราคารัฐบาล โรงพยาบาลอบจ.เปิดบริการชาวภูเก็ต ข้าราชการ สปสช. ประกันสังคม ประกันชีวิต รวมถึงชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวและมาทำงานที่ภูเก็ต ในอนาคตอันใกล้นี้ plan จะเปิด Ward 10 เพื่อบริการชาวต่างชาติ  แผนก ICU มีทั้งหมด 14 ห้อง ช่วงแรกจะเปิดบริการเพียง 6 ห้อง มีห้อง Isolate 1 ห้อง และมีห้องที่สามารถล้างไตได้ 6 ห้องคือห้อง 1-6
-                                           อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอนนี้มีเครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง ที่นอนลม, Infusion pump,Syringe pump,เครื่อง DTX,Endo Test,Opthalmoscope,Exhalometer,เตียงนอนผู้ป่วย 5 fuction ,พัดลมดูดอากาศ,Hypo-Hyperthermiaและอื่นๆ
-                                           ขอให้น้องๆทุกคนช่วยกันจัดแผนก/จัด 5 ส และอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ ยาต่างๆ
-                                           จัดรถ Emergency รถ Treatment และจัดเตรียม Form เอกสารต่างๆที่ใช้ในแผนก
-                                           บริษัทเครื่องมือแพทย์จะเข้ามาสอนการใช้เครื่องมือแพทย์ต่างๆรวมถึงเรียนรู้ระบบ Himsและจะแจ้งให้ทราบ
-                                           ยาในรถ Emergency และยา stock,เวชภัณฑ์ต่างๆได้มาบางส่วนและค่อยๆทะยอยมาเรื่อยๆ
-                                           CPR ในแผนก ICU ไม่ต้องตามเจ้าหน้าที่จากแผนกอื่นมา แต่ให้ตามเจ้าหน้าที่เวรเปลขึ้นมาช่วย
-                                           ICU มีทั้งหมด 14 ห้อง ห้อง Isolate มี 1 ห้อง และสามารถล้างไตได้ 6 ห้อง ในช่วงแรกจะเปิดให้บริการ 6 ห้อง
-                                           การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เวร RN 160 ชั่วโมง ,NA 180 ชั่วโมง การจัดเวรในช่วงแรกจะจัดตามผู้ป่วยที่ Admit และในช่วงแรกจะยังไม่มีค่า OT
-                                           กฏระเบียบการจัดและแลกเปลี่ยนเวรจะต้องแจ้งแผนกฝ่ายบุคคล
-                                           โครงสร้างของปลั๊กไฟห้องผู้ป่วยใช้ได้หมดทุกห้องแล้ว
-                                           คนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานให้ประกบคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว
-                                           การคำนวณยาจะให้พี่เกศราสอน
-                                           การจัด 5ส ของแผนก ICU
-                                           สปสช.ของโรงพยาบาลได้รับการประเมินให้ผ่านแล้วและจะมาตรวจประมาณเดือนสิงหาคม
-                                           แบบฟอร์ม(เอกสาร)ของ ICU ให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคู่กับ Manual จนกว่าระบบ IT จะสามารถใช้งานได้ครบ 100 %
-                                           ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย การเงินจะขึ้นมาเก็บเองในช่วงเวลาของแต่ละเวร
-                                           การกำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วยยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอน อาจจจะต้องใช้การกำหนดเวลาเยี่ยมเหมือนรัฐบาล
ระเบียบวาระที่  3เรื่องสืบเนื่อง
                                                ไม่มี
ระเบียบวาระที่  4เรื่องประเด็นปัญหา
                              -     เจ้าหน้าที่ในแผนกไม่มีประสบการณ์
-     วัสดุ,เวชภัณฑ์,ยายังมาไม่ครบ
                                           -     ยังไม่ทราบระบบงานที่ชัดเจน
เลิกประชุมเวลา 16.00น.
ลงชื่อ……………………………….ผู้บันทึกรายงานการประชุม
                                                                                      (………………………………)
                                                                             ตำแหน่ง…………………………….

                                                                    ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                                                                 (………………………………)
ตำแหน่ง…………………………….


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น